YOUNG SMART FARMER จังหวัดพังงา สร้างฟาร์มผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ และเมล่อนในโรงเรือน มาตรฐาน GAP กินดีฟาร์ม (Kindee farm) ……. กินดี ชีวิตดี Goodlife “พืชผักปลอดภัย สร้างคลังอาหารสู่ชุมชน”