เกษตรเมืองพังงาขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่าย จัดเวทีถอดบทเรียน ศดปช.

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางสาวอรสา ช่วยบำรุง เกษตรอำเภอเมืองพังงา พร้อมด้วยนางสาวรักษา ณ นคร และนางสาวมนต์ณัช แย้มยิ่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพังงา จัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่าย จัดเวทีถอดบทเรียน ศดปช. ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เป้าหมาย 20 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก ศดปช. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเดินงาน ศดปช. รวมทั้งวางแผนร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตไปสู่ชุมชน

ข่าวต้นฉบับ